Viết code hiển thị nội dung cho content.php

[Lập trình theme WordPress] Thêm chức năng Theme Options

Ngay ở phần viết code cho file index.php, chúng ta đã sử dụng hàm get_template_part() của WordPress để load cấu trúc các file content.php và những file content có liên quan. Vậy thì ở trong bài này, chúng ta sẽ bắt đầu viết code cho file này để nó bắt đầu hiển thị nội dung của post/page nha.

Trước tiên trong file content.php, chúng ta viết cấu trúc thẻ HTML và một chút như sau:


<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
	<div class="entry-thumbnail">

	</div>
	<header class="entry-header">

	</header>
	<div class="entry-content">

	</div>
</article>

Nghĩa là trong phần đó, chúng ta cho mỗi post hiển thị ra đều nằm trong thẻ <article> với ID là post-$id-của-post cùng với các class tượng trưng cho nó.

Tiếp đó, khu vực .entry-thumbnail mình sẽ dùng để hiển thị ảnh đại diện của post. Phần .entry-header sẽ hiển thị tên post và thông tin của post, phần .entry-content là hiển thị nội dung của post.

Code cho .entry-thumnail

Mục đích của mình là hạn chế viết code trực tiếp nên bây giờ chúng ta sẽ tạo hàm trong functions.php để hiển thị từng phần. Trước tiên là chúng ta sẽ tạo hàm hiển thị ảnh đại diện (thumbnail) như sau:


 /**
 @ Hàm hiển thị ảnh thumbnail của post.
 @ Ảnh thumbnail sẽ không được hiển thị trong trang single
 @ Nhưng sẽ hiển thị trong single nếu post đó có format là Image
 @ thachpham_thumbnail( $size )
 **/
 if ( ! function_exists( 'thachpham_thumbnail' ) ) {
  function thachpham_thumbnail( $size ) {

   // Chỉ hiển thumbnail với post không có mật khẩu
   if ( ! is_single() && has_post_thumbnail() && ! post_password_required() || has_post_format( 'image' ) ) : ?>
    <figure class="post-thumbnail"><?php the_post_thumbnail( $size ); ?></figure><?php
   endif;
  }
 }

Mình đã có viết comment chi tiết trong đó rồi đó, bạn chịu khó đọc nhé thay vì mình sẽ giải thích ở đây để nó dài dòng. Nhưng có một điểm mấu chốt về code hiển thị ảnh thumbnail này đó là bạn được quyền tùy chỉnh size ảnh sẽ xuất ra thông qua tham số $size trong hàm.

Và bây giờ chúng ta sẽ chèn cái hàm vừa tạo vào khu vực hiển thị thumbnail và khai báo tên size ảnh cần sử dụng, chúng ta sẽ sử dụng size tên là thumbnail (mặc định của WordPress).


  <div class="entry-thumbnail">
    <?php thachpham_thumbnail( 'thumbnail' ); ?>
  </div>

Trong đó, thumbnail là tên của size ảnh được thiết lập trong Settings -> Media. Nếu bạn có thử ra trag chủ xem thì nó sẽ như thế này rồi nè.

laptrinhtheme-finish-thumbnail

Code cho .entry-header

Phần này chúng ta sẽ cho hiển thị tiêu đề của post, và trong mỗi tiêu đề chúng ta chèn một cái link để dẫn vào trang chi tiết của bài đó.

Bây giờ là tiếp tới phần .entry-header, chúng ta sẽ viết một hàm hiển thị cái tiêu đề của post nha. Tiếp tục viết đoạn code sau vào file functions.php:


 /**
 @ Hàm hiển thị tiêu đề của post trong .entry-header
 @ Tiêu đề của post sẽ là nằm trong thẻ <h1> ở trang single
 @ Còn ở trang chủ và trang lưu trữ, nó sẽ là thẻ <h2>
 @ thachpham_entry_header()
 **/
 if ( ! function_exists( 'thachpham_entry_header' ) ) {
  function thachpham_entry_header() {
   if ( is_single() ) : ?>

    <h1 class="entry-title">
     <a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
      <?php the_title(); ?>
     </a>
    </h1>
   <?php else : ?>
    <h2 class="entry-title">
     <a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
      <?php the_title(); ?>
     </a>
    </h2><?php

   endif;
  }
 }

Và thêm hàm thachpham_entry_header() vào .entry-header nhé.


	<header class="entry-header">
		<?php thachpham_entry_header(); ?>
	</header>

Kế tiếp nữa là tạo thêm một hàm hiển thị thông tin của post như bài này đăng bởi ai, đăng lúc nào, bla bla…Vẫn là viết vào functions.php nhé.


 /**
 @ Hàm hiển thị thông tin của post (Post Meta)
 @ thachpham_entry_meta()
 **/
 if( ! function_exists( 'thachpham_entry_meta' ) ) {
  function thachpham_entry_meta() {
   if ( ! is_page() ) :
    echo '<div class="entry-meta">';

     // Hiển thị tên tác giả, tên category và ngày tháng đăng bài
     printf( __('<span class="author">Posted by %1$s</span>', 'thachpham'),
      get_the_author() );

     printf( __('<span class="date-published"> at %1$s</span>', 'thachpham'),
      get_the_date() );

     printf( __('<span class="category"> in %1$s</span>', 'thachpham'),
      get_the_category_list( ', ' ) );

     // Hiển thị số đếm lượt bình luận
     if ( comments_open() ) :
      echo ' <span class="meta-reply">';
       comments_popup_link(
        __('Leave a comment', 'thachpham'),
        __('One comment', 'thachpham'),
        __('% comments', 'thachpham'),
        __('Read all comments', 'thachpham')
        );
      echo '</span>';
     endif;
    echo '</div>';
   endif;
  }
 }

Sau đó chèn thêm hàm này ngay bên dưới hàm thachpham_entry_header() như thế này:


	<header class="entry-header">
		<?php thachpham_entry_header(); ?>
		<?php thachpham_entry_meta() ?>
	</header>

Bây giờ ta đã có cái meta hiển thị khá ok rồi nè.

laptrinhtheme-finish-postmeta

Tiếp đến là phần .entry-content, chúng ta sẽ viết một hàm hiển thị nội dung bài viết vào file functions.php như sau:


 /*
  * Thêm chữ Read More vào excerpt
  */
 function thachpham_readmore() {
  return '...<a class="read-more" href="'. get_permalink( get_the_ID() ) . '">' . __('Read More', 'thachpham') . '</a>';
 }
 add_filter( 'excerpt_more', 'thachpham_readmore' );

 /**
 @ Hàm hiển thị nội dung của post type
 @ Hàm này sẽ hiển thị đoạn rút gọn của post ngoài trang chủ (the_excerpt)
 @ Nhưng nó sẽ hiển thị toàn bộ nội dung của post ở trang single (the_content)
 @ thachpham_entry_content()
 **/
 if ( ! function_exists( 'thachpham_entry_content' ) ) {
  function thachpham_entry_content() {

   if ( ! is_single() ) :
    the_excerpt();
   else :
    the_content();

    /*
     * Code hiển thị phân trang trong post type
     */
    $link_pages = array(
     'before' => __('<p>Page:', 'thachpham'),
     'after' => '</p>',
     'nextpagelink'   => __( 'Next page', 'thachpham' ),
     'previouspagelink' => __( 'Previous page', 'thachpham' )
    );
    wp_link_pages( $link_pages );
   endif;

  }
 }

Ở đoạn trên, mình có lồng thêm một đoạn code ngắn để filter lại cái chức năng hiển thị excerpt và thêm vào nó một nút tên là Read More để sau này bạn có thể dịch thành “Đọc thêm” hay cái gì đó.

Ở hàm thachpham_entry_content(), mình đặt điều kiện là nếu trang hiện tại trên query không phải là trang single để hiện nội dung chi tiết của post, thì nó sẽ hiển thị đoạn rút gọn. Và khi vào trang single thì nó sẽ sử dụng hàm the_content() để hiển thị toàn bộ nội dung của post, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng lại hàm này trong file single.php nên làm vậy cho nó gọn.

Được rồi, bây giờ hãy gọi hàm thachpham_entry_content() ra khu vực .entry-content như sau:


	<div class="entry-content">
		<?php thachpham_entry_content(); ?>
        <?php ( is_single() ? thachpham_entry_tag() : '' ); ?>
	</div>

Như bạn thấy mình có gọi thêm một hàm khác nữa tên là thachpham_entry_tag() và đặt điều kiện là chỉ hiển thị ở trang single. Đây là hàm mà chút nữa chúng ta sẽ code để nó hiển thị danh sách các tag của post đó ở cuối mỗi bài post.

Bây giờ ta code thêm hàm thachpham_entry_tag() như sau:


 /**
 @ Hàm hiển thị tag của post
 @ thachpham_entry_tag()
 **/
 if ( ! function_exists( 'thachpham_entry_tag' ) ) {
  function thachpham_entry_tag() {
   if ( has_tag() ) :
    echo '<div class="entry-tag">';
    printf( __('Tagged in %1$s', 'thachpham'), get_the_tag_list( '', ', ' ) );
    echo '</div>';
   endif;
  }
 }

Xong rồi đó. 😀

Code cho file content-none.php

File content-none.php này chỉ là hiển thị một thông báo chưa có nội dung thôi, bạn có thể viết đoạn code này vào file đó là xong.


<div class="no-post">
	<?php _e('Nothing post found.', 'thachpham'); ?>
</div>

Toàn bộ code file content.php trong phần này


<article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
    <div class="entry-thumbnail">
 			<?php thachpham_thumbnail('thumbnail'); ?>
    </div>
    <header class="entry-header">
 			<?php thachpham_entry_header(); ?>
 			<?php thachpham_entry_meta() ?>
    </header>
		<div class="entry-content">
		    <?php thachpham_entry_content(); ?>
		    <?php ( is_single() ? thachpham_entry_tag() : '' ); ?>
		</div>
</article>

Các code thêm vào functions.php trong phần này:


 /**
@ Hàm hiển thị ảnh thumbnail của post.
@ Ảnh thumbnail sẽ không được hiển thị trong trang single
@ Nhưng sẽ hiển thị trong single nếu post đó có format là Image
@ thachpham_thumbnail( $size )
**/
if ( ! function_exists( 'thachpham_thumbnail' ) ) {
 function thachpham_thumbnail( $size ) {
  // Chỉ hiển thumbnail với post không có mật khẩu
  if ( ! is_single() && has_post_thumbnail() && ! post_password_required() || has_post_format( 'image' ) ) : ?>
   <figure class="post-thumbnail"><?php the_post_thumbnail( $size ); ?></figure><?php
  endif;
 }
}

/**
@ Hàm hiển thị tiêu đề của post trong .entry-header
@ Tiêu đề của post sẽ là nằm trong thẻ <h1> ở trang single
@ Còn ở trang chủ và trang lưu trữ, nó sẽ là thẻ <h2>
@ thachpham_entry_header()
**/
if ( ! function_exists( 'thachpham_entry_header' ) ) {
 function thachpham_entry_header() {
  if ( is_single() ) : ?>

   <h1 class="entry-title">
    <a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
     <?php the_title(); ?>
    </a>
   </h1>
  <?php else : ?>
   <h2 class="entry-title">
    <a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
     <?php the_title(); ?>
    </a>
   </h2><?php

  endif;
 }
}

/**
@ Hàm hiển thị thông tin của post (Post Meta)
@ thachpham_entry_meta()
**/
if( ! function_exists( 'thachpham_entry_meta' ) ) {
 function thachpham_entry_meta() {
  if ( ! is_page() ) :
   echo '<div class="entry-meta">';

    // Hiển thị tên tác giả, tên category và ngày tháng đăng bài
    printf( __('<span class="author">Posted by %1$s</span>', 'thachpham'),
     get_the_author() );

    printf( __('<span class="date-published"> at %1$s</span>', 'thachpham'),
     get_the_date() );

    printf( __('<span class="category"> in %1$s</span>', 'thachpham'),
     get_the_category_list( ', ' ) );

    // Hiển thị số đếm lượt bình luận
    if ( comments_open() ) :
     echo ' <span class="meta-reply">';
      comments_popup_link(
       __('Leave a comment', 'thachpham'),
       __('One comment', 'thachpham'),
       __('% comments', 'thachpham'),
       __('Read all comments', 'thachpham')
       );
     echo '</span>';
    endif;
   echo '</div>';
  endif;
 }
}

/*
 * Thêm chữ Read More vào excerpt
 */
function thachpham_readmore() {
 return '...<a class="read-more" href="'. get_permalink( get_the_ID() ) . '">' . __('Read More', 'thachpham') . '</a>';
}
add_filter( 'excerpt_more', 'thachpham_readmore' );

 /**
 @ Hàm hiển thị nội dung của post type
 @ Hàm này sẽ hiển thị đoạn rút gọn của post ngoài trang chủ (the_excerpt)
 @ Nhưng nó sẽ hiển thị toàn bộ nội dung của post ở trang single (the_content)
 @ thachpham_entry_content()
 **/
 if ( ! function_exists( 'thachpham_entry_content' ) ) {
  function thachpham_entry_content() {

   if ( ! is_single() ) :
    the_excerpt();
   else :
    the_content();

    /*
     * Code hiển thị phân trang trong post type
     */
    $link_pages = array(
     'before' => __('<p>Page:', 'thachpham'),
     'after' => '</p>',
     'nextpagelink'   => __( 'Next page', 'thachpham' ),
     'previouspagelink' => __( 'Previous page', 'thachpham' )
    );
    wp_link_pages( $link_pages );
   endif;

  }
 }

 /**
@ Hàm hiển thị tag của post
@ thachpham_entry_tag()
**/
if ( ! function_exists( 'thachpham_entry_tag' ) ) {
 function thachpham_entry_tag() {
  if ( has_tag() ) :
   echo '<div class="entry-tag">';
   printf( __('Tagged in %1$s', 'thachpham'), get_the_tag_list( '', ', ' ) );
   echo '</div>';
  endif;
 }
}

Lời kết

Trong bài này chúng ta đã viết khá nhiều code vào file functions.php để tạo ra các hàm hiển thị từng phần nội dung trong file content.php, cũng nhờ vậy mà file content.php của chúng ta bây giờ rất gọn gàng và dễ quản lý nó đúng không nào?

Tuy nhiên trong bài này chúng ta chỉ mới có thể code nội dung file content.php thôi, mà còn một số file content khác chúng ta cần phải code như content-none.php, content-$format.php mà các file này chúng ta sẽ tiếp tục làm ở bài sau.

Nguồn: Viết code hiển thị nội dung cho content.php | Thạch Phạm

Categories: Content Marketing, Digital Marketing, Google Ads, Kinh doanh, PHP, SEO, Server - Hosting, WordPress, WordPress Development, Wordpress Plugin, WordPress Theme, Wordpress Tutorial,
Tags: baemin, bán hàng online, bán hàng online trên facebook, bán hàng qua facebook, bán hàng quần áo, bán hàng thời trang, bán hàng trên baemin, bán hàng trên facebook, bán hàng trên fanpage, bán hàng trên grab, bán hàng trên marketplace, bán hàng trên now, bán hàng trên tiktok, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bí quyết kinh doanh online, bít tết Âu việt, black friday, buôn bán hàng thùng, buôn bán hàng thùng tuyển chọn, cách bán hàng online đắt khách, cách bán hàng trên marketplace, cách bán hàng trên tiktok, câu chuyện kinh doanh, câu chuyện thành công, chương trình khuyến mãi, công nghệ phần mềm bán hàng, cửa hàng cafe, cửa hàng minh tuấn mobile, cửa hàng phụ kiện, cửa hàng thời trang, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thực phẩm sạch, doanh số bán hàng, dox garage & coffee, dox garage &amp; coffee, đăng ký bán hàng trên baemin, đăng ký bán hàng trên go food, đăng ký bán hàng trên grab, đăng ký bán hàng trên now, facebook, facebook pos, fanpage, file excel, file excel báo cáo kết quả kinh doanh, file excel quản lý kho, foodngon, go food, go jek, grab, halo mobile, khởi nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh thời trang, kinh doanh cafe, kinh doanh điện thoại, kinh doanh điện tử điện máy, kinh doanh đồ handmade, kinh doanh gì sau dịch, kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh mỹ phẩm online, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh online, kinh doanh phụ kiện, kinh doanh quán cafe, kinh doanh shop thời trang, kinh doanh siêu thị mini, kinh doanh spa, kinh doanh thành công, kinh doanh thời trang, kinh doanh thời trang trẻ em, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thực phẩm sạch thành công, kinh doanh trên facebook, kinh doanh trên grab, kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm kinh doanh, làm đồ handmade, lily shop, link kháng tài khoản quảng cáo, lụa tơ tằm bá minh, marketing online, mặt hàng dễ bán, mẹo bán hàng, mẹo bán hàng trên facebook, mẹo hay, ngày black friday năm 2020 là ngày nào?, now, now - foody, phầm mềm quản lý bán hàng miễn phí, phần mềm chốt đơn, phần mềm chốt đơn hàng, phần mềm miễn phí, phần mềm pos, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý bán hàng đáng tin cậy, phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, phụ kiện ben & tony, phụ kiện ben &amp; tony, phụ kiện hà xinh, quán cafe hiệu quả, quản lý cửa hàng, quản lý cửa hàng thời trang, quản lý nhà hàng, quản lý nhân viên, quản lý nhân viên cứng đầu, quản lý nhân viên thời vụ, quảng cáo thương hiệu, shop thời trang, shopee, siêu thị minimart, status, status bán hàng, status quảng cáo mỹ phẩm, stella spa, stt bán hàng online hài hước, stt tương tác bán hàng, t.u.s shop, tài khoản bị vô hiệu hóa, tài khoản facebook, tài khoản facebook bị vô hiệu hóa, tải miễn phí file excel quản lý kho, tăng doanh thu mùa black friday, thời trang kosta, thời trang mine, thời trang tú trần shop, thực phẩm sạch, thực phẩm sạch 02, thực phẩm sạch tâm an, thuê mặt bằng kinh doanh, tiki, tiktok, tú trần shop,
VPS giá rẻ $1/tháng dùng để học VPS
Quản lý đơn hàng trong Woocommerce
Tác giả

Bình luận

Jamesboymn

ed medicine https://canadaedwp.com best over the counter ed pills

Leave a Message

Registration isn't required.

NguyenLp LarTheme