Thêm tính năng bắt buộc cài plugin khi kích hoạt theme

tgm_notice

Nếu bạn đã từng sử dụng qua nhiều theme trả phí chắc chắn đã từng bắt gặp các thông báo yêu cầu cài và kích hoạt các plugin mà họ khuyến khích cài. Sở dĩ hay xảy ra trường hợp này là do các theme đó có sử dụng một vài plugin để thêm tính năng cho website của mình, hoặc cần nên cài các plugin riêng của họ để nó hoạt động tốt nhất.

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách làm tính năng như thế thì ở bài này mình sẽ hướng dẫn cách bạn thêm tính năng yêu cầu cài plugin cần thiết khi kích hoạt một theme nào đó; bằng cách sử dụng script TGM Plugin Activation. Đây cũng là script mà hiện nay các nhà cung cấp theme đều sử dụng cho giải pháp này.

Trang chủ & Hướng dẫn

Tích hợp TGM Plugin Activation

Đầu tiên là bạn tải script của nó về tại đây, giải nén và upload file class-tgm-plugin-activation.php nằm ngang hàng với file functions.php của theme. upload-tgm-class   Kế đó, mở file functions.php của theme ra và gọi file class-tgm-plugin-activation.php bằng hàm required_once() ngay đầu file.require_once dirname( __FILE__ ) . '/class-tgm-plugin-activation.php';


require-tgmclass-1 Thế là chúng ta đã xong phần chuẩn bị, bây giờ chúng ta sẽ đi qua bước làm việc với một số đoạn code để thêm danh sách plugin cần kích hoạt.

Làm việc với TGM Plugin Activation

Mọi code bên dưới đều viết vào file functions.php, nói chung là bạn require file class-tgm-plugin-activation.php ở đâu thì viết code ở đó. Để làm việc với script này, ta sẽ cần tạo một function và hook nó vào một action hook tên là tgmpa_register.add_action( 'tgmpa_register', 'my_plugin_activation' );
function my_plugin_activation() {

// Chút nữa sẽ viết code ngay bên dưới

}


Ở trong function này, chúng ta chỉ cần viết lại hai biến array $plugins và $configs liệt kê ra các tham số cần thiết, chẳng hạn như mình muốn thêm một plugin bắt buộc khi kích hoạt theme thì sẽ thêm như sau:


  $plugins = array(

      // Gọi một plugin nào đó ở bên ngoài
      array(
        'name'        => 'TGM New Media Plugin', // Tên của plugin
        'slug'        => 'tgm-new-media-plugin', // Tên thư mục plugin
        'source'       => 'https://s3.amazonaws.com/tgm/tgm-new-media-plugin.zip', // Link tải plugin - direct link
        'required'      => true, // Nếu đặt là true thì plugin này sẽ không bắt buộc phải cài mà chỉ ở dạng Recommend.
        'external_url'    => 'https://github.com/thomasgriffin/New-Media-Image-Uploader', // Nếu bạn cài plugin ở bên ngoài, không phải từ WordPress.Org thì thêm URL của trang plugin vào.
      ),
      // Gọi một plugin trong thư viện WordPress.org/plugins
      array(
        'name'   => 'BuddyPress',
        'slug'   => 'buddypress', //Tên slug của plugin trên URL
        'required' => false,
      ),

    ); // end $plugins

them-plugin-tgm   Như vậy là bạn đã thêm xong hai plugin mẫu và yêu cầu người dùng cài đặt khi kích hoạt theme này lên. Khoan hãy xem kết quả vì chưa có gì đâu, chúng ta cần phải làm việc với biến $config nếu bạn cần tùy chỉnh lại các thông báo. Cách sử dụng y hệt biến $plugins nhé.  $config = array(
    'default_path' => '',
    'menu'     => 'tgmpa-install-plugins', // Menu slug.
    'has_notices' => true,          // Có hiển thị thông báo hay không
    'dismissable' => true,          // Nếu đặt false thì người dùng không thể hủy thông báo cho đến khi cài hết plugin.
    'dismiss_msg' => '',           // Nếu 'dismissable' là false, thì tin nhắn ở đây sẽ hiển thị trên cùng trang Admin.
    'is_automatic' => false,          // Nếu là false thì plugin sẽ không tự động kích hoạt khi cài xong.
    'message'   => '',
    'strings'   => array(
      'page_title'           => __( 'Install Required Plugins', 'tgmpa' ),
      'menu_title'           => __( 'Install Plugins', 'tgmpa' ),
      'installing'           => __( 'Installing Plugin: %s', 'tgmpa' ), // %s = plugin name.
      'oops'              => __( 'Something went wrong with the plugin API.', 'tgmpa' ),
      'notice_can_install_required'   => _n_noop( 'This theme requires the following plugin: %1$s.', 'This theme requires the following plugins: %1$s.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_can_install_recommended' => _n_noop( 'This theme recommends the following plugin: %1$s.', 'This theme recommends the following plugins: %1$s.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_cannot_install'      => _n_noop( 'Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin installed.', 'Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins installed.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_can_activate_required'  => _n_noop( 'The following required plugin is currently inactive: %1$s.', 'The following required plugins are currently inactive: %1$s.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_can_activate_recommended' => _n_noop( 'The following recommended plugin is currently inactive: %1$s.', 'The following recommended plugins are currently inactive: %1$s.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_cannot_activate'     => _n_noop( 'Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin activated.', 'Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins activated.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_ask_to_update'      => _n_noop( 'The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s.', 'The following plugins need to be updated to their latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_cannot_update'      => _n_noop( 'Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin updated.', 'Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins updated.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'install_link'          => _n_noop( 'Begin installing plugin', 'Begin installing plugins' ),
      'activate_link'          => _n_noop( 'Begin activating plugin', 'Begin activating plugins' ),
      'return'             => __( 'Return to Required Plugins Installer', 'tgmpa' ),
      'plugin_activated'        => __( 'Plugin activated successfully.', 'tgmpa' ),
      'complete'            => __( 'All plugins installed and activated successfully. %s', 'tgmpa' ), // %s = dashboard link.
      'nag_type'            => 'updated' // Determines admin notice type - can only be 'updated', 'update-nag' or 'error'.
    )
  ); // end $config

Sau đó ngay bên dưới end $config, bạn cần thêm một đối tượng để kích hoạt hai biến này như sau:tgmpa( $plugins, $config );


Toàn bộ code đầy đủ:


/* TGM Plugin Activation */
require_once dirname( __FILE__ ) . '/class-tgm-plugin-activation.php';

add_action( 'tgmpa_register', 'my_plugin_activation' );
function my_plugin_activation() {

  $plugins = array(

      // Gọi một plugin nào đó ở bên ngoài
      array(
        'name'        => 'TGM New Media Plugin', // Tên của plugin
        'slug'        => 'tgm-new-media-plugin', // Tên thư mục plugin
        'source'       => 'https://s3.amazonaws.com/tgm/tgm-new-media-plugin.zip', // Link tải plugin - direct link
        'required'      => true, // Nếu đặt là true thì plugin này sẽ không bắt buộc phải cài mà chỉ ở dạng Recommend.
        'external_url'    => 'https://github.com/thomasgriffin/New-Media-Image-Uploader', // Nếu bạn cài plugin ở bên ngoài, không phải từ WordPress.Org thì thêm URL của trang plugin vào.
      ),
      // Gọi một plugin trong thư viện WordPress.org/plugins
      array(
        'name'   => 'BuddyPress',
        'slug'   => 'buddypress', //Tên slug của plugin trên URL
        'required' => false,
      ),

    ); // end $plugins

  $config = array(
    'default_path' => '',
    'menu'     => 'tgmpa-install-plugins', // Menu slug.
    'has_notices' => true,          // Có hiển thị thông báo hay không
    'dismissable' => true,          // Nếu đặt false thì người dùng không thể hủy thông báo cho đến khi cài hết plugin.
    'dismiss_msg' => '',           // Nếu 'dismissable' là false, thì tin nhắn ở đây sẽ hiển thị trên cùng trang Admin.
    'is_automatic' => false,          // Nếu là false thì plugin sẽ không tự động kích hoạt khi cài xong.
    'message'   => '',
    'strings'   => array(
      'page_title'           => __( 'Install Required Plugins', 'tgmpa' ),
      'menu_title'           => __( 'Install Plugins', 'tgmpa' ),
      'installing'           => __( 'Installing Plugin: %s', 'tgmpa' ), // %s = plugin name.
      'oops'              => __( 'Something went wrong with the plugin API.', 'tgmpa' ),
      'notice_can_install_required'   => _n_noop( 'This theme requires the following plugin: %1$s.', 'This theme requires the following plugins: %1$s.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_can_install_recommended' => _n_noop( 'This theme recommends the following plugin: %1$s.', 'This theme recommends the following plugins: %1$s.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_cannot_install'      => _n_noop( 'Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin installed.', 'Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins installed.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_can_activate_required'  => _n_noop( 'The following required plugin is currently inactive: %1$s.', 'The following required plugins are currently inactive: %1$s.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_can_activate_recommended' => _n_noop( 'The following recommended plugin is currently inactive: %1$s.', 'The following recommended plugins are currently inactive: %1$s.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_cannot_activate'     => _n_noop( 'Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin activated.', 'Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins activated.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_ask_to_update'      => _n_noop( 'The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s.', 'The following plugins need to be updated to their latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'notice_cannot_update'      => _n_noop( 'Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin updated.', 'Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins updated.' ), // %1$s = plugin name(s).
      'install_link'          => _n_noop( 'Begin installing plugin', 'Begin installing plugins' ),
      'activate_link'          => _n_noop( 'Begin activating plugin', 'Begin activating plugins' ),
      'return'             => __( 'Return to Required Plugins Installer', 'tgmpa' ),
      'plugin_activated'        => __( 'Plugin activated successfully.', 'tgmpa' ),
      'complete'            => __( 'All plugins installed and activated successfully. %s', 'tgmpa' ), // %s = dashboard link.
      'nag_type'            => 'updated' // Determines admin notice type - can only be 'updated', 'update-nag' or 'error'.
    )
  ); // end $config
  tgmpa( $plugins, $config );

}

Lưu lại và xem kết quả nhé: tgm_notice Xong rồi đấy, chúc các bạn thành công. 😀

Nguồn: Thêm tính năng bắt buộc cài plugin khi kích hoạt theme | Thạch Phạm

Categories: Content Marketing, Digital Marketing, Google Ads, Kinh doanh, PHP, SEO, Server - Hosting, WordPress, WordPress Development, Wordpress Plugin, WordPress Theme, Wordpress Tutorial,
Tags: baemin, bán hàng online, bán hàng online trên facebook, bán hàng qua facebook, bán hàng quần áo, bán hàng thời trang, bán hàng trên baemin, bán hàng trên facebook, bán hàng trên fanpage, bán hàng trên grab, bán hàng trên marketplace, bán hàng trên now, bán hàng trên tiktok, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bí quyết kinh doanh online, bít tết Âu việt, black friday, buôn bán hàng thùng, buôn bán hàng thùng tuyển chọn, cách bán hàng online đắt khách, cách bán hàng trên marketplace, cách bán hàng trên tiktok, câu chuyện kinh doanh, câu chuyện thành công, chương trình khuyến mãi, công nghệ phần mềm bán hàng, cửa hàng cafe, cửa hàng minh tuấn mobile, cửa hàng phụ kiện, cửa hàng thời trang, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thực phẩm sạch, doanh số bán hàng, dox garage & coffee, dox garage & coffee, đăng ký bán hàng trên baemin, đăng ký bán hàng trên go food, đăng ký bán hàng trên grab, đăng ký bán hàng trên now, facebook, facebook pos, fanpage, file excel, file excel báo cáo kết quả kinh doanh, file excel quản lý kho, foodngon, go food, go jek, grab, halo mobile, khởi nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh thời trang, kinh doanh cafe, kinh doanh điện thoại, kinh doanh điện tử điện máy, kinh doanh đồ handmade, kinh doanh gì sau dịch, kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh mỹ phẩm online, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh online, kinh doanh phụ kiện, kinh doanh quán cafe, kinh doanh shop thời trang, kinh doanh siêu thị mini, kinh doanh spa, kinh doanh thành công, kinh doanh thời trang, kinh doanh thời trang trẻ em, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thực phẩm sạch thành công, kinh doanh trên facebook, kinh doanh trên grab, kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm kinh doanh, làm đồ handmade, lily shop, link kháng tài khoản quảng cáo, lụa tơ tằm bá minh, marketing online, mặt hàng dễ bán, mẹo bán hàng, mẹo bán hàng trên facebook, mẹo hay, ngày black friday năm 2020 là ngày nào?, now, now - foody, phầm mềm quản lý bán hàng miễn phí, phần mềm chốt đơn, phần mềm chốt đơn hàng, phần mềm miễn phí, phần mềm pos, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý bán hàng đáng tin cậy, phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, phụ kiện ben & tony, phụ kiện ben & tony, phụ kiện hà xinh, quán cafe hiệu quả, quản lý cửa hàng, quản lý cửa hàng thời trang, quản lý nhà hàng, quản lý nhân viên, quản lý nhân viên cứng đầu, quản lý nhân viên thời vụ, quảng cáo thương hiệu, shop thời trang, shopee, siêu thị minimart, status, status bán hàng, status quảng cáo mỹ phẩm, stella spa, stt bán hàng online hài hước, stt tương tác bán hàng, t.u.s shop, tài khoản bị vô hiệu hóa, tài khoản facebook, tài khoản facebook bị vô hiệu hóa, tải miễn phí file excel quản lý kho, tăng doanh thu mùa black friday, thời trang kosta, thời trang mine, thời trang tú trần shop, thực phẩm sạch, thực phẩm sạch 02, thực phẩm sạch tâm an, thuê mặt bằng kinh doanh, tiki, tiktok, tú trần shop,
Dịch vụ cung cấp DNS miễn phí Việt Nam chất lượng cao
Lấy bài từ website khác vào WordPress không cần RSS
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

NguyenLp LarTheme