24 đoạn code hay cho Woocommerce

24 đoạn code hay cho Woocommerce
Bài này chưa được cập nhật cho WooCommerce ở bản mới nhất. Mình sẽ cập nhật lại sau.

Ngoài những themes đẹp dành cho Woocommerce và các plugin để mở rộng chức năng của nó ra, thì chúng ta có thể tận dụng những cái hook có sẵn của nó để tùy biến lại trang bán hàng theo ý của mình. Nếu như bạn đang dùng Woocommerce, sẽ thật có ích nếu bạn xem qua danh sách những đoạn code dưới đây xem có cái nào phù hợp với nhu cầu của bạn hay không, cách sử dụng chỉ là copy và paste vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng.

1. Xóa chữ “Product” trên thanh điều hướng


/*
 * Hide "Products" in WooCommerce breadcrumb
 */
function woo_custom_filter_breadcrumbs_trail ( $trail ) {
 foreach ( $trail as $k => $v ) {
  if ( strtolower( strip_tags( $v ) ) == 'products' ) {
   unset( $trail[$k] );
   break;
  }
 }

 return $trail;
}

add_filter( 'woo_breadcrumbs_trail', 'woo_custom_filter_breadcrumbs_trail', 10 );

2. Tự thêm sản phẩm vào giỏ mỗi khi khách truy cập vào

Thay số 64 trong đoạn code thành ID của sản phẩm mà bạn cần tự động thêm vào giỏ.


/*
 * Add item to cart on visit
 */
function add_product_to_cart() {
	if ( ! is_admin() ) {
		global $woocommerce;
		$product_id = 64;
		$found = false;
		//check if product already in cart
		if ( sizeof( $woocommerce->cart->get_cart() ) > 0 ) {
			foreach ( $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
				$_product = $values['data'];
				if ( $_product->id == $product_id )
					$found = true;
			}
			// if product not found, add it
			if ( ! $found )
				$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
		} else {
			// if no products in cart, add it
			$woocommerce->cart->add_to_cart( $product_id );
		}
	}
}
add_action( 'init', 'add_product_to_cart' );

3. Thêm ký hiệu tiền tệ theo ý mình


add_filter( 'woocommerce_currencies', 'add_my_currency' );

function add_my_currency( $currencies ) {
   $currencies['VNĐ'] = __( 'Vietnam Dong', 'woocommerce' );
   return $currencies;
}

add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'add_my_currency_symbol', 10, 2);

function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
   switch( $currency ) {
     case 'VNĐ': $currency_symbol="$"; break;
   }
   return $currency_symbol;
}

4. Thay chữ “Add to Cart” hoặc “Thêm vào giỏ”


/**
 * Change the add to cart text on single product pages
 */
function woo_custom_cart_button_text() {
	return __('My Button Text', 'woocommerce');
}
add_filter('single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text');

/**
 * Change the add to cart text on product archives
 */
function woo_archive_custom_cart_button_text() {
	return __( 'My Button Text', 'woocommerce' );
}
add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_archive_custom_cart_button_text' );

5. Tự chuyển tới trang thanh toán sau khi thêm vào giỏ

Hiện tại tính năng này không cần sử dụng code nữa mà bạn có thể bật trong Woocommerce -> Settings -> Products -> Display và chọn Redirect to the cart page after successful addition.

6. Gửi email sau khi thanh toán bằng coupon


/**
 * WooCommerce Extra Feature
 * --------------------------
 *
 * Send an email each time an order with coupon(s) is completed
 * The email contains coupon(s) used during checkout process
 *
 */
function woo_email_order_coupons( $order_id ) {
    $order = new WC_Order( $order_id );

    if( $order->get_used_coupons() ) {

     $to = 'youremail@yourcompany.com';
	    $subject="New Order Completed";
	    $headers="From: My Name " . "rn";

	    $message="A new order has been completed.n";
	    $message .= 'Order ID: '.$order_id.'n';
	    $message .= 'Coupons used:n';

	    foreach( $order->get_used_coupons() as $coupon) {
		    $message .= $coupon.'n';
	    }
	    @wp_mail( $to, $subject, $message, $headers );
    }
}
add_action( 'woocommerce_thankyou', 'woo_email_order_coupons' );

7. Thay đổi số lượng sản phẩm liên quan


/**
 * WooCommerce Extra Feature
 * --------------------------
 *
 * Change number of related products on product page
 * Set your own value for 'posts_per_page'
 *
 */
function woo_related_products_limit() {
 global $product;

	$args = array(
		'post_type'    		=> 'product',
		'no_found_rows'  		=> 1,
		'posts_per_page'  		=> 6,
		'ignore_sticky_posts' 	=> 1,
		'orderby'       	=> $orderby,
		'post__in'      	=> $related,
		'post__not_in'    	=> array($product->id)
	);
	return $args;
}
add_filter( 'woocommerce_related_products_args', 'woo_related_products_limit' );

8. Không cho hiển thị sản phẩm trong category nào đó ở trang Shop

Thay chữ shoes thành slug của category sản phẩm mà bạn cần loại bỏ, có thể thêm nhiều bằng cách điền như array( 'shoes', 'computer' ).


 /**
 * Remove products from shop page by category
 *
 */
function woo_custom_pre_get_posts_query( $q ) {

	if ( ! $q->is_main_query() ) return;
	if ( ! $q->is_post_type_archive() ) return;

	if ( ! is_admin() && is_shop() ) {

		$q->set( 'tax_query', array(array(
			'taxonomy' => 'product_cat',
			'field' => 'slug',
			'terms' => array( 'shoes' ), // Don't display products in the shoes category on the shop page
			'operator' => 'NOT IN'
		)));

	}

	remove_action( 'pre_get_posts', 'custom_pre_get_posts_query' );

}
add_action( 'pre_get_posts', 'woo_custom_pre_get_posts_query' );

9. Tắt các tab như Review, Description trong sản phẩm


 /**
 * Remove product tabs
 *
 */
function woo_remove_product_tab($tabs) {

  unset( $tabs['description'] );   		// Remove the description tab
  unset( $tabs['reviews'] ); 					// Remove the reviews tab
  unset( $tabs['additional_information'] ); 	// Remove the additional information tab

 	return $tabs;

}
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tab', 98);

10. Thay chữ “Free” thành một chữ bất kỳ


/**
 * WooCommerce Extra Feature
 * --------------------------
 *
 * Replace "Free!" by a custom string
 *
 */
function woo_my_custom_free_message() {
	return "Liên hệ để lấy giá";
}

add_filter('woocommerce_free_price_html', 'woo_my_custom_free_message');

11. Ẩn các phương thức vận chuyển khác khi phương thức miễn phí kích hoạt


// Hide ALL shipping options when free shipping is available
add_filter( 'woocommerce_available_shipping_methods', 'hide_all_shipping_when_free_is_available' , 10, 1 );

/**
* Hide ALL Shipping option when free shipping is available
*
* @param array $available_methods
*/
function hide_all_shipping_when_free_is_available( $available_methods ) {

 	if( isset( $available_methods['free_shipping'] ) ) :

		// Get Free Shipping array into a new array
		$freeshipping = array();
		$freeshipping = $available_methods['free_shipping'];

		// Empty the $available_methods array
		unset( $available_methods );

		// Add Free Shipping back into $avaialble_methods
		$available_methods = array();
		$available_methods[] = $freeshipping;

	endif;

	return $available_methods;
}

12. Sửa thông báo sau khi thêm vào giỏ


/**
 * Custom Add To Cart Messages
 * Add this to your theme functions.php file
 **/
add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_message', 'custom_add_to_cart_message' );
function custom_add_to_cart_message() {
	global $woocommerce;

	// Output success messages
	if (get_option('woocommerce_cart_redirect_after_add')=='yes') :

		$return_to 	= get_permalink(woocommerce_get_page_id('shop'));

		$message 	= sprintf('<a href="%s" class="button">%s</a> %s', $return_to, __('Continue Shopping &rarr;', 'woocommerce'), __('Product successfully added to your cart.', 'woocommerce') );

	else :

		$message 	= sprintf('<a href="%s" class="button">%s</a> %s', get_permalink(woocommerce_get_page_id('cart')), __('View Cart &rarr;', 'woocommerce'), __('Product successfully added to your cart.', 'woocommerce') );

	endif;

		return $message;
}

13. Tự thêm tỉnh/thành (States)


/**
 * Code goes in functions.php or a custom plugin. Replace XX with the country code your changing.
 */
add_filter( 'woocommerce_states', 'custom_woocommerce_states' );

function custom_woocommerce_states( $states ) {

 $states['XX'] = array(
  'XX1' => 'State 1',
  'XX2' => 'State 2'
 );

 return $states;
}

14. Thay số lượng ảnh thumbnail trong sản phẩm


add_filter ( 'woocommerce_product_thumbnails_columns', 'xx_thumb_cols' );
 function xx_thumb_cols() {
   return 4; // .last class applied to every 4th thumbnail
 }

15. Hiển thị ảnh đại diện cho category sản phẩm ở trang category


add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_category_image', 2 );
function woocommerce_category_image() {
  if ( is_product_category() ){
	  global $wp_query;
	  $cat = $wp_query->get_queried_object();
	  $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, 'thumbnail_id', true );
	  $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id );
	  if ( $image ) {
		  echo '<img src="' . $image . '" alt="" />';
		}
	}
}

16. Sửa đường link nút “Add to Cart”


add_filter('add_to_cart_redirect', 'custom_add_to_cart_redirect');

function custom_add_to_cart_redirect() {
   /**
   * Replace with the url of your choosing
   * e.g. return 'https://www.yourshop.com/'
   */
   return get_permalink( get_option('woocommerce_checkout_page_id') );
}

17. Kéo dài field nhập địa chỉ


add_filter('woocommerce_billing_fields', 'custom_woocommerce_billing_fields');

function custom_woocommerce_billing_fields( $fields ) {

   $fields['billing_address_1']['class'] = array( 'form-row-wide' );

   $fields['billing_address_2']['class'] = array( 'form-row-wide' );

   return $fields;
}

18. Ví dụ của vòng lặp hiển thị sản phẩm<ul class="products">
	<?php $args = array( 'post_type' => 'product',
			'posts_per_page' => 12
			);
		$loop = new WP_Query( $args );
		if ( $loop->have_posts() ) {
			while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
				woocommerce_get_template_part( 'content', 'product' );
			endwhile;
		} else {
			echo __( 'No products found' );
		}
		wp_reset_postdata();
	?>
</ul>

<!--/.products-->

19. Sửa số lượng sản phẩm hiển thị ở mỗi trang


// Display 24 products per page. Goes in functions.php
add_filter( 'loop_shop_per_page', create_function( '$cols', 'return 24;' ), 20 );

20. Ẩn sản phẩm liên quan


/*
 * wc_remove_related_products
 *
 * Clear the query arguments for related products so none show.
 * Add this code to your theme functions.php file.
 */
function wc_remove_related_products( $args ) {
	return array();
}
add_filter('woocommerce_related_products_args','wc_remove_related_products', 10);

21. Xóa menu tùy chỉnh kiểu sắp xếp sản phẩm


remove_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );

22. Ảnh sản phẩm bo tròn

Cái này thì thêm vào file style.css trong theme:

.woocommerce .woocommerce-tabs {border: 1px solid #e6e6e6}

23. Đưa mô tả sản phẩm vào bên dưới ảnh sản phẩm


add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title','woocommerce_template_single_excerpt', 5);

24. Tắt chức năng mã SKU

add_filter( 'wc_product_sku_enabled', '__return_false' );

Còn khá nhiều chức năng hay ho khác nhưng các chức năng phức tạp thì nên dùng plugin sẽ hay hơn. Mình sẽ có một bài tổng hợp plugin có ích cho Woocommerce sau nhé.

Nguồn: 24 đoạn code hay cho Woocommerce | Thạch Phạm

Categories: Content Marketing, Digital Marketing, Google Ads, Kinh doanh, PHP, SEO, Server - Hosting, WordPress, WordPress Development, Wordpress Plugin, WordPress Theme, Wordpress Tutorial,
Tags: baemin, bán hàng online, bán hàng online trên facebook, bán hàng qua facebook, bán hàng quần áo, bán hàng thời trang, bán hàng trên baemin, bán hàng trên facebook, bán hàng trên fanpage, bán hàng trên grab, bán hàng trên marketplace, bán hàng trên now, bán hàng trên tiktok, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bí quyết kinh doanh online, bít tết Âu việt, black friday, buôn bán hàng thùng, buôn bán hàng thùng tuyển chọn, cách bán hàng online đắt khách, cách bán hàng trên marketplace, cách bán hàng trên tiktok, câu chuyện kinh doanh, câu chuyện thành công, chương trình khuyến mãi, công nghệ phần mềm bán hàng, cửa hàng cafe, cửa hàng minh tuấn mobile, cửa hàng phụ kiện, cửa hàng thời trang, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng thực phẩm sạch, doanh số bán hàng, dox garage & coffee, dox garage &amp; coffee, đăng ký bán hàng trên baemin, đăng ký bán hàng trên go food, đăng ký bán hàng trên grab, đăng ký bán hàng trên now, facebook, facebook pos, fanpage, file excel, file excel báo cáo kết quả kinh doanh, file excel quản lý kho, foodngon, go food, go jek, grab, halo mobile, khởi nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh thời trang, kinh doanh cafe, kinh doanh điện thoại, kinh doanh điện tử điện máy, kinh doanh đồ handmade, kinh doanh gì sau dịch, kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh mỹ phẩm online, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh online, kinh doanh phụ kiện, kinh doanh quán cafe, kinh doanh shop thời trang, kinh doanh siêu thị mini, kinh doanh spa, kinh doanh thành công, kinh doanh thời trang, kinh doanh thời trang trẻ em, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thực phẩm sạch thành công, kinh doanh trên facebook, kinh doanh trên grab, kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm kinh doanh, làm đồ handmade, lily shop, link kháng tài khoản quảng cáo, lụa tơ tằm bá minh, marketing online, mặt hàng dễ bán, mẹo bán hàng, mẹo bán hàng trên facebook, mẹo hay, ngày black friday năm 2020 là ngày nào?, now, now - foody, phầm mềm quản lý bán hàng miễn phí, phần mềm chốt đơn, phần mềm chốt đơn hàng, phần mềm miễn phí, phần mềm pos, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý bán hàng đáng tin cậy, phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, phụ kiện ben & tony, phụ kiện ben &amp; tony, phụ kiện hà xinh, quán cafe hiệu quả, quản lý cửa hàng, quản lý cửa hàng thời trang, quản lý nhà hàng, quản lý nhân viên, quản lý nhân viên cứng đầu, quản lý nhân viên thời vụ, quảng cáo thương hiệu, shop thời trang, shopee, siêu thị minimart, status, status bán hàng, status quảng cáo mỹ phẩm, stella spa, stt bán hàng online hài hước, stt tương tác bán hàng, t.u.s shop, tài khoản bị vô hiệu hóa, tài khoản facebook, tài khoản facebook bị vô hiệu hóa, tải miễn phí file excel quản lý kho, tăng doanh thu mùa black friday, thời trang kosta, thời trang mine, thời trang tú trần shop, thực phẩm sạch, thực phẩm sạch 02, thực phẩm sạch tâm an, thuê mặt bằng kinh doanh, tiki, tiktok, tú trần shop,
công cụ chat trực tiếp với khách hàng trên website
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

NguyenLp LarTheme